Atsalea WinWin (fi)

WinWin tuo työsopimussuhteisten kokeneiden IT-ammattilaisten uranedistäntään 2020-luvulle päivätyn kulttuurillisen & taloudellisen ansainnanjaon alustan. Malli on tekijä, joka erottaa yhtiön valtavirran asiantuntijapalveluita tarjoavista toimijoista.

Yksittäisen työntekijän synnyttämästä kuukausilaskutuksesta 68% käytetään palkanmaksuun. Maksettavasta bruttopalkasta vähennetään lomavaraukset ja henkilösivukulut, loppu maksetaan palkkana. Varausten ja sivukulujen kerroin on yhteensä 1,377. Käytännössä bruttopalkka on 49,38271% laskutuksen kokonaisarvosta (1,377 * 49,38271% = 68%).

Työpanos myydään 100% työkuormalla, joka tyypillisesti edustaa yksittäisiin toimeksiantoihin kohdistuvaa tilaajan vaatimusta.

ESIMERKKI

Asetetaan laskutettavien työtuntien määräksi 157,5h (= keskiarvo per kk 2021) ja tuntihinnaksi 85(senior developer). Palkkalaskelma tulostuu seuraavanlaiseksi:

Tulot
KK-laskutus 13,388€
Työntekijän osuus 9,104€
Yhtiön osuus 4,284€

Vähennykset
Loma-ajan palkka (11,5%) 760€
Lomaraha (50% lomapalkasta) 380€
Sosiaalikulut (20,45%) 1,352€

Bruttopalkka 6,611

Bruttopalkka edustaa yllä olevissa laskelmissa eheän standardimittaisen työkuukauden mukaista kokonaisansiota. Huomattavaa on todeta, että loman ajalta maksetaan kuluvan lomanmääräytymisvuoden (1.4.-31.3.) keskiansioiden mukaan.

Takuupalkka on 4,050 kuukaudessa, jolla turvataan peruselintason ylläpito sellaisella ohimenevällä hetkellä, missä edellinen toimeksianto on loppunut eikä uusi ole vielä alkanut. Tällainen hetkittäinen tilanne saattaa toiminnan luonteesta johtuen joskus sattua kohdalle.

WinWin liiketoimintamalli mahdollistaa lisäksi bonusten maksamisen. Yhtiön 32% osuudesta maksetaan hallintopalvelut, työterveyspalvelut, työvälineet ja muut ostetut palvelut. Yhtiön osuudesta maksetaan lisäksi myynnin ja rekrytoinnin provisioita. Mikäli konsultti myy itse oman työpanoksensa, maksetaan siitä hänelle myyntiprovisiota. Mikäli konsultin esittelemä kandidaatti palkataan yhtiöön, maksetaan siitä hänelle rekrytointiprovisiota.

EQUALITY tarkoittaa sitä, että malli on kaikille sama.

FAIRSHARE tarkoittaa sitä, että malli nostaa bruttoansion seuraavalle tasolle.

TRANSPARENCY tarkoittaa sitä, että jokainen työntekijä tietää tarkalleen, minkä mekanismin varassa taloudellinen ansainta jaetaan osapuolten kesken. Jokaisesta solmitusta yksittäistä työntekijää koskevasta toimeksiantosopimuksesta toimitetaan osapuolelle viipymättä kopio.

WINWIN tarkoittaa sitä, että mitä korkeammaksi projektityön laskutushinta kohoaa, sitä enemmän osapuolet yhdessä siitä hyötyvät. Malli kannustaa työntekijää ammatillisen pääoman systemaattiseen kasvattamiseen ja työnantajaa saman prosessin aktiiviseen tukemiseen. Se korostaa sisäistä yrittäjyyttä olematta formaatiltaan yrittäjävetoinen malli.

Etsimme joukkoomme jatkuvasti uusia softa-alan huipputekijöitä - olisitko Sinä seuraava? Ota yhteyttä niin keskustellaan!


Atsalea WinWin (eng)

WinWin will bring a platform for corporate culture & financial income share updated into 2020 decade. The winwin-model is a factor that distinguishes the company from those mainstream actors providing IT professional services.

68% of the monthly invoicing generated by an individual employee is used to pay wages. Holiday bookings and personnel costs are deducted from the amount, the rest is paid as wages. Incidental expenses multiplier is 1,377 (49,38271% * 1,377 = 68%). In practice, gross wages are 49,38271% of total invoicing.

The consultant's assignment-specific input is sold at a workload of 100%, which very typically represents the client's requirement for individual assignments: usually projects require 100% individual allocation in principle.

EXAMPLE

Let's set the number of invoicing hours per month to 157.5 h (= average in 2021) and the project hourly price rate to 85€ (senior developer). The payroll statement is printed as follows:

Income
Monthly invoicing 13,388€
Employee share 9,104€
Company share 4,284€

Reductions
Holiday pay (11,5%) 760€
Holiday bonus (50% of holiday pay) 380€
Incidental costs (20.45%) 1,352€

Gross wage 6,611

Gross wage represent the total earnings according to complete average working month. It is remarkable to notice that during the holiday, the average earnings of the whole year (holiday cumulation year = 1.4.-31.3.) are applied (paid).

The guaranteed salary is 4,050per month, which ensures the maintenance of the basic living standards in the event of a transient change, which may one day occur due to the nature of the activity when the previous project has ended and the new one has not yet started.

WinWin business model also allows to pay bonuses. The company's 32% share is paid for administrative services, occupational health services, tools and other purchased services. The company's share also pays commissions for sales and recruitment. If a consultant sells his or her own work, he or she is paid a sales commission for it. If a new candidate presented by an employee is hired in the company, he or she will be paid a recruitment commission for it.

EQUALITY means that the model is the same for everyone.

FAIRSHARE means that the model will take gross wage to the next level.

TRANSPARENCY means that every employee knows exactly under which mechanism the financial income is shared.

WINWIN means that the higher the invoicing price for project work rises, the more the parties will benefit from it together. The model encourages the employee to systematically increase professional skills and the company to actively support the same process. Winwin emphasises internal entrepreneurship without being an entrepreneurial model in format.

We are constantly looking for new top players in the software industry - would you be next? Contact us and we'll talk!